Menu

De GGD-inspectie

De GGD-inspecteur kinderopvang bezoekt het kindercentrum jaarlijks om te controleren of het voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. De inspecteur vormt een oordeel aan de hand van:  

  • de inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen
  • observaties: hoe wordt er met kinderen omgegaan, onder meer naar aanleiding van het pedagogisch beleidsplan
  • gesprekken met de pedagogisch medewerkers over hun werkwijze
  • een gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze op het kindercentrum
  • schriftelijk of persoonlijk contact met de oudercommissie.

De inspecteur controleert daarnaast of alle beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben (ook wel bekend als ‘bewijs van goed gedrag’). Ook beoordeelt de inspecteur of de opvang plaatsvindt in een veilige en hygienische omgeving en welke preventieve maatregelen een kindercentrum heeft getroffen om dit te waarborgen.

De rol van de gemeente

De GGD-inspecties worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente waar het kindercentrum gevestigd is. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. 

Het inspectierapport
De GGD-inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op. Dit wordt zowel naar het kindercentrum als naar de gemeente gestuurd. Ook ouders hebben het recht dit rapport in te zien; het hoort ter inzage te liggen op het kindercentrum, of in te zien via de website van betreffende kindercentrum. De oudercommissie kan het inspectierapport bespreken met de locatieverantwoordelijke.
De inspectierapporten geven een momentopname weer en blijven op de website staan totdat een nieuwe rapportage is geschreven. Deze inspectierapporten betreffen de reguliere jaarlijkse inspecties. In het geval een nader onderzoek of signaalonderzoek tussentijds plaatsvindt, wordt dit inspectierapport extra toegevoegd op de website.

De inspectierapporten zijn inzichtelijk op de site van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen(LRKP) 
landelijkregisterkinderopvang

Meer informatie over Het Kasteeltje BV.

Heb jij vragen voor het kinderdagverblijf Het Kasteeltje BV of wil jij gewoon meer informatie? Neem dan contact op 0344 – 655 554 of ga naar contact.

Ga naar contact

WhatsApp