Menu

Oudercommissie

Wat is de oudercommissie ?

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders, die als doel hebben de belangen te behartigen van de ouders / verzorgers van kinderen bij Het Kasteeltje. Het is de brug tussen de ouders en de leidsters. Bijvoorbeeld, via de oudercommissie zouden de ouders het beleid t.a.v. de opvoeding kunnen beïnvloeden. Naast het bevorderen van de inspraak van de ouders kan de oudercommissie meedenken en helpen met het organiseren van allerlei activiteiten bij Het Kasteeltje. Kortom, de oudercommissie wil de betrokkenheid van de ouders bij Het Kasteeltje bevorderen. 

Organisatie van de oudercommissie

De leden van de oudercommissie hebben regelmatig contact met elkaar en naar behoefte komen zij bij elkaar om te vergaderen. De vergaderingen zijn open. Elke ouder, de leiding van Het Kasteeltje en de leidsters mogen de vergadering bijwonen en de agenda punten indienen. De oudercommissie is altijd aan te spreken. Dat kan bij het halen en brengen van de kinderen of te bellen met een van de leden. Het is ook mogelijk, dat de oudercommissie de ouders zelf benaderd om bijvoorbeeld een mening over bepaalde zaken te vragen.

Taken en plichten

De oudercommissie adviseert de organisatie (in de wet en de meeste reglementen ‘houder’ genoemd) over het beleid ten aanzien van:

 • de uitvoering van artikel 1.50/1.56 (het bieden van verantwoorde kinderopvang);  
 • voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; 
 • openingstijden; 
 • spel- en ontwikkelingsactiviteiten; 
 • klachten en klachtenregeling; 
 • de prijs van kinderopvang. 
 • pedagogisch beleidsplan

De bevoegdheden en het functioneren van de oudercommissie is vastgelegd in een reglement. Dit reglement is openbaar en kan opgevraagd worden bij de leden van de oudercommissie of de directie.

De Oudercommissie stelt zich ten doel:

 • De belangen van ouders en kinderen zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te verantwoordingen
 • De verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van de eigen kind te realiseren door invloed uit te oefenen op het beleid van het kinderdagverblijf binnen door de houders gestelde randvoorwaarden
 • De communicatie te bevorderen tussen het kinderdagverblijf, de ouders en de oudercommissie
 • De betrokkenheid van de alle ouders bij en een actieve deelname van alle ouders aan het kinderdagverblijf te vergroten.

Uit de doelstellingen en bevoegdheden komen de volgende taken voort:

 • Het voeren van overleg met de bedrijfsleider over de dagelijkse gang van zaken, het pedagogisch beleid,  het  personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot het plaatsen van de kinderen op het kinderdagverblijf,
 • Adviseren over de huisregels,
 • Het zorgdragen voor goede en heldere informatieverstrekking aan ouders,
 • Het ( zorgdragen voor het) organiseren van bijzondere activiteiten.

De bevoegdheden en het functioneren van de oudercommissie is vastgelegd in een reglement. Dit reglement is openbaar en kan opgevraagd worden bij de leden van de oudercommissie of de directie.
Daarom is het van belang dat u ook deelneemt aan de oudercommissie. U kunt zich opgeven doormiddel van het inschrijfformulier (pdf) voor de oudercommissie in te vullen.

Meer informatie over Het Kasteeltje BV.

Heb jij vragen voor het kinderdagverblijf Het Kasteeltje BV of wil jij gewoon meer informatie? Neem dan contact op 0344 – 655 554 of ga naar contact.

Ga naar contact

WhatsApp