Menu

Privacy verklaring het Kasteeltje B.V.

Het Kasteeltje B.V. gevestigd aan Dr. Schaepmanstraat 9 4001 CV Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Het Kasteeltje B. V. gaat zorgvuldig om met privacy gegevens van haar klanten, medewerkers en sollicitanten. Hierbij wordt voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gelden de volgende bepalingen:

Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
Het Kasteeltje B.V.  heeft maatregelen genomen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, accuraat, toereikend, ter zaken dienend en niet bovenmatig zijn.
Binnen Het Kasteeltje b.v. is verwerking van persoonsgegevens toegestaan aan personen voor wie en voor zover dat met het oog op de uitoefening van hun functie nodig is.

Contactgegevens:
Linda Leijsten
Dr. Schaepmanstraat 9
4001 CV Tiel
0344655554
info@hetkasteeltjetiel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken het Kasteeltje B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van u en van uw kind(eren) 
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– jaaropgave kinderopvang
-observaties
-dagboekjes

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken het Kasteeltje B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u en/of van uw kind(eren):
– gezondheid ( allergie of medicijngebruik van uw kind)
– burgerservicenummer (BSN)
-Ziektekostenverzekeraar
-polisnummer
-camera beelden
-medicijnverklaring
-foto’s
-gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetkasteeltjetiel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

het Kasteeltje B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
o    Toestemming van de betrokkenen
o    de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het opstellen en uitvoeren van een overeenkomst. Deze is verplicht en moet zijn getekend door ouder(s) voordat het kind geplaatst word binnen onze kinderopvang. .
o    De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag. Denkend aan de GGD die inspecties uitvoert binnen onze kinderopvang.
o    Verzenden van informatie die belangrijk is voor u als ouder binnen onze kinderopvang.
o    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
o    U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
o    het Kasteeltje B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
o    Uw aanvraag af te handelen.
o    U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
o    Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
o    Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

het Kasteeltje B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bij het bewaren van deze gegevens worden de wettelijke bewaartermijnen van de belastingdienst en aanbevolen bewaartermijnen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in acht genomen.

Delen van persoonsgegevens met derden 
het Kasteeltje B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. het Kasteeltje B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
het Kasteeltje B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Dit privacystatement is van toepassing op onze webpagina’s. Dit privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Kasteeltje B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetkasteeltjetiel.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

het Kasteeltje B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hetkasteeltjetiel.nl

het Kasteeltje B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Wijzigingen 
De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Waar nodig passen wij het privacystatement door wetswijzigingen en rechtspraak aan.

WhatsApp