Menu

Geschillencommissie

Geschillencommissie

Op 1 januari 2016 verandert een aantal regels in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen . Een van de doelen van de wetswijziging is een eenduidig en laagdrempelig klachtrecht voor alle ouders en oudercommissies. Het gaat met name om enkele wijzigingen in de regels voor de behandeling van klachten en geschillen. Het kasteeltje BV heeft zich aangesloten bij deze geschillencommissie.

Wat is de nieuwe procedure voor de behandeling van klachten en geschillen?

Als men er onderling niet uitkomt, kan een geschil vanaf 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang . Bij het Klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation. Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang als:

  • De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;
  • De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
  • De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft. 

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

Oudercommissies kunnen vanaf 1 januari 2016 een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang . De Geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of de kinderopvangorganisatie in redelijkheid heeft gehandeld.

De Geschillencommissie moet volgens de wet binnen 6 maanden uitspraak doen. In de meeste gevallen zal de Commissie sneller een uitspraak doen. Indien nodig zal de Commissie een  versnelde procedure volgen. Meer informatie kunt u vinden op
klachtenloket-kinderopvang

Meer informatie over Het Kasteeltje BV.

Heb jij vragen voor het kinderdagverblijf Het Kasteeltje BV of wil jij gewoon meer informatie? Neem dan contact op 0344 – 655 554 of ga naar contact.

Ga naar contact

WhatsApp